กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

การดำเนินงาน กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา นำคณะครูจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นพุทธมามกะ ที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ถาวร ตลอดไป โดยดำเนินกิจกรรมวันที่ 9 พฤษภาคม ณ อุโบสถวัดท

Read more