วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2560 โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆ และ

Read more