การนำพระราชกรณียกิจมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

5 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้น ม. ต้น และ ม. ปลาย รวม 2 ทีม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเมธีพิทยาในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (ศูนย์ประสานงานจังหวัดพิจิตร) เรื่อง “การนำพระราชกรณียกิจมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน

Read more