กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยานำคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อแจ้งข่าวสาร รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน ร่วมมือการแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรีย

Read more