กิจกรรมประชารัฐรวมใจ ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย

13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยา โดยนายวิฑูรย์  คำจริง ได้จัด “กิจกรรมประชารัฐรวมใจ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่มีนักเรียนมาทำกิจกรรมหน้าเสาธงจำนวนมากที่สุด โดย

Read more