กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะนำ ทำความเข้าใจระหว่างนักเรียน และโรงเรียนฯ ในเรื่องระเบียบวินัย, มารยาท, และความร่วมมือต่างๆ ที่นักเรียนควรทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และโรงเรียนฯ ตลอดปีกา

Read more