ค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการ

29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องโดยการออกค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเมธีพิทยา โดยมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะเช่น กิจกรรมทางด้านวิชาการ ติววิชาสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิช

Read more