การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

9 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าฬ่อได้จัดกิจกรรมการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาในหัวข้อเรื่อง การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ

Read more