กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัด กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

Read more

กิจกรรมประชารัฐรวมใจ ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย

13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยา โดยนายวิฑูรย์  คำจริง ได้จัด “กิจกรรมประชารัฐรวมใจ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่มีนักเรียนมาทำกิจกรรมหน้าเสาธงจำนวนมากที่สุด โดย

Read more

กิจกรรมไหว้ศาลตายาย ประจำปีการศึกษา 2560

25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัดกิจกรรม กิจกรรมไหว้ศาลตายาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมธีพิทยา ——————————— ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยานำคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อแจ้งข่าวสาร รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน ร่วมมือการแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรีย

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะนำ ทำความเข้าใจระหว่างนักเรียน และโรงเรียนฯ ในเรื่องระเบียบวินัย, มารยาท, และความร่วมมือต่างๆ ที่นักเรียนควรทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และโรงเรียนฯ ตลอดปีกา

Read more