โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัด คนค้าคน

จังหวัดพิจิตรจัดโครงการ โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัด คนค้าคน

Read more

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา โดยนายศิลปชัย โตเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ ได้นำบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ และนายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการ

Read more

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ

การจัดกิจกรรม โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง รวมทั้งอาหารเสริมในร้านชำ วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในชุมชน เนื่องจากพบว่าในหมู่บ้าน ยังพบว่ามีร้านค้า

Read more

การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

9 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าฬ่อได้จัดกิจกรรมการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาในหัวข้อเรื่อง การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ

Read more

ค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการ

29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องโดยการออกค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเมธีพิทยา โดยมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะเช่น กิจกรรมทางด้านวิชาการ ติววิชาสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิช

Read more

โครงการ 1 สถานพินิจฯ 7 สถานศึกษา

สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความกับนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และกิจกรรมทักษะการสื่อสาร ตามโครงการ 1 สถานพินิจฯ 7 สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรในการเป็นวิทยากรบรรยายให้คว

Read more