โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด ระดับอำเภอประจำปี 2560 (ค่ายผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่) ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาเด็กและ

Read more

การนำพระราชกรณียกิจมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

5 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้น ม. ต้น และ ม. ปลาย รวม 2 ทีม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเมธีพิทยาในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (ศูนย์ประสานงานจังหวัดพิจิตร) เรื่อง “การนำพระราชกรณียกิจมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน

Read more