กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัด กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

Read more

โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัด คนค้าคน

จังหวัดพิจิตรจัดโครงการ โครงการวัยรุ่นพิจิตรร่วมใจต้านภัยค้ามนุษย์ร่วมขจัด คนค้าคน

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยาเป็นประธานในพิธี

Read more

วิ่งเพื่อพ่อ ต่อตานยาเสพติด

โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 กิจกรรม วิ่งเพื่อพ่อ ต่อตานยาเสพติด (Run for Dad against Drugs) เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักเรียนตามนโยบายรัฐบาลที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรวมกันแสดงพลังในการต่อต้านยาเสพติดเนื่อ

Read more

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 65 พรรษา โดยนายศิลปชัย โตเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฬ่อ ได้นำบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ และนายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการ

Read more

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ

การจัดกิจกรรม โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ ด้วยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น อาหาร ยา เครื่องสำอาง รวมทั้งอาหารเสริมในร้านชำ วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในชุมชน เนื่องจากพบว่าในหมู่บ้าน ยังพบว่ามีร้านค้า

Read more

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัด กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยและให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณของครูที่เคยสั่งสอนมาตั้งแต่ต้น และยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บูรพคณาจารย์ทั้งหลาย ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ห้องศูนย์การเรียนรู้ “ถม ปนาโท&#

Read more

กิจกรรมประชารัฐรวมใจ ปลูกจิตสำนึกความเป็นไทย

13 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยา โดยนายวิฑูรย์  คำจริง ได้จัด “กิจกรรมประชารัฐรวมใจ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูที่ปรึกษาที่มีนักเรียนมาทำกิจกรรมหน้าเสาธงจำนวนมากที่สุด โดย

Read more

โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม โครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด ระดับอำเภอประจำปี 2560 (ค่ายผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่) ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาเด็กและ

Read more