การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

9 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าฬ่อได้จัดกิจกรรมการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาในหัวข้อเรื่อง การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ

Read more

การนำพระราชกรณียกิจมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

5 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้น ม. ต้น และ ม. ปลาย รวม 2 ทีม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเมธีพิทยาในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (ศูนย์ประสานงานจังหวัดพิจิตร) เรื่อง “การนำพระราชกรณียกิจมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน

Read more

ค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการ

29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องโดยการออกค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเมธีพิทยา โดยมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะเช่น กิจกรรมทางด้านวิชาการ ติววิชาสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิช

Read more

วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2560 โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆ และ

Read more

โครงการ 1 สถานพินิจฯ 7 สถานศึกษา

สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความกับนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และกิจกรรมทักษะการสื่อสาร ตามโครงการ 1 สถานพินิจฯ 7 สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรในการเป็นวิทยากรบรรยายให้คว

Read more

กิจกรรมไหว้ศาลตายาย ประจำปีการศึกษา 2560

25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัดกิจกรรม กิจกรรมไหว้ศาลตายาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมธีพิทยา ——————————— ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos

Read more

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

การดำเนินงาน กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา นำคณะครูจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นพุทธมามกะ ที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ถาวร ตลอดไป โดยดำเนินกิจกรรมวันที่ 9 พฤษภาคม ณ อุโบสถวัดท

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยานำคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อแจ้งข่าวสาร รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน ร่วมมือการแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรีย

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะนำ ทำความเข้าใจระหว่างนักเรียน และโรงเรียนฯ ในเรื่องระเบียบวินัย, มารยาท, และความร่วมมือต่างๆ ที่นักเรียนควรทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และโรงเรียนฯ ตลอดปีกา

Read more