การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

9 มิถุนายน 2560 ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลท่าฬ่อได้จัดกิจกรรมการอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาในหัวข้อเรื่อง การป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ

Read more

การนำพระราชกรณียกิจมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

5 มิถุนายน 2560 นักเรียนชั้น ม. ต้น และ ม. ปลาย รวม 2 ทีม เป็นตัวแทนของโรงเรียนเมธีพิทยาในการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (ศูนย์ประสานงานจังหวัดพิจิตร) เรื่อง “การนำพระราชกรณียกิจมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน

Read more

ค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการ

29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องโดยการออกค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเมธีพิทยา โดยมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะเช่น กิจกรรมทางด้านวิชาการ ติววิชาสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิช

Read more