วันงดสูบบุหรี่โลก

31 พฤษภาคม 2560 โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยา ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ และพิษภัยของยาเสพติดที่ร้ายแรงอื่นๆ และ

Read more

โครงการ 1 สถานพินิจฯ 7 สถานศึกษา

สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความกับนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และกิจกรรมทักษะการสื่อสาร ตามโครงการ 1 สถานพินิจฯ 7 สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรในการเป็นวิทยากรบรรยายให้คว

Read more

กิจกรรมไหว้ศาลตายาย ประจำปีการศึกษา 2560

25 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัดกิจกรรม กิจกรรมไหว้ศาลตายาย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมธีพิทยา ——————————— ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos

Read more

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560

การดำเนินงาน กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยา นำคณะครูจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และดำรงไว้ซึ่งความเป็นพุทธมามกะ ที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ถาวร ตลอดไป โดยดำเนินกิจกรรมวันที่ 9 พฤษภาคม ณ อุโบสถวัดท

Read more

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยานำคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อแจ้งข่าวสาร รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน ร่วมมือการแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรีย

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการได้จัด กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแนะนำ ทำความเข้าใจระหว่างนักเรียน และโรงเรียนฯ ในเรื่องระเบียบวินัย, มารยาท, และความร่วมมือต่างๆ ที่นักเรียนควรทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ของนักเรียน และโรงเรียนฯ ตลอดปีกา

Read more