ประกาศโรงเรียนเมธีพิทยา เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายโรงเรียนเมธีพิทยา มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(