โครงการ 1 สถานพินิจฯ 7 สถานศึกษา

สถานพินิจฯจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความกับนักเรียนโรงเรียนเมธีพิทยาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานพินิจฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน และกิจกรรมทักษะการสื่อสาร ตามโครงการ 1 สถานพินิจฯ 7 สถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตรในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

———————————

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos