ค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการ

29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 โดยคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้นำนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องโดยการออกค่ายแนะแนวสัญจรทางวิชาการครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเมธีพิทยา โดยมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยคณะเช่น กิจกรรมทางด้านวิชาการ ติววิชาสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมในรายวิชาพื้นฐานต่างๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 กิจกรรมแนะแนวการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ส่งผลให้นักเรียนเกินความตระหนักในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในนามของโรงเรียนเมธีพิทยาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

———————————

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos

วันที่ 1 / วันที่ 2 / วันที่ 3 / วันที่ 4 / วันที่ 5