กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

นายวิฑูรย์ คำจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมธีพิทยานำคณะครูจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 – ม.6 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้เพื่อแจ้งข่าวสาร รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบผลการเรียนของนักเรียน ร่วมมือการแก้ไขปัญหาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีทักษะการดำรงชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังมีการมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นในแต่ละชั้นเพื่อแสดงความชื่นชม ยินดี และสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติและทำความดีต่อไป

——————————————–

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos