กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเมธีพิทยาได้จัด กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

การที่นักเรียนต้องดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นจำนวนมากนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องอบรมและจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาส แสดงถึงการใช้ชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย เป็นผู้มีวินัยในตนเอง ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เคารพในสิทธิของผู้อื่น กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียนเมธีพิทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นวิธีการที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์และเป็นแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนได้ เรียนรู้สังคม จากการปฏิบัติจริง โดยจัดรูปแบบของสภานักเรียนที่มุ่งเน้นให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ดำรงตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีการเลือกตั้งผู้นำ ตั้งกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน

————————————————-

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Google Photos